Author Archives: admin

 1. 300 nieuwe bomen in Noardeast-Fryslân

  Reacties uitgeschakeld voor 300 nieuwe bomen in Noardeast-Fryslân

  De gemeente Noardeast-Fryslân ontvangt 300 nieuwe bomen. Vanochtend plantte wethouder Pytsje de Graaf samen met Theunis Piersma (voorzitter Iepenwacht Fryslân) de laatste boom van Brantgum.

  Afgelopen jaren zijn er door ouderdom en boomziektes veel bomen in het waddenlandschap aangetast en verdwenen. Met name door Essentaksterfte en eerder ook door Iepziekte. Met het project Bomen in het Waddenlandschap wil stichting Iepenwacht Fryslân, waar Noardeast-Fryslân aan deelneemt, het karakteristieke landschap herstellen en aangetaste essen vervangen.

  Wethouder Pytsje de Graaf: “‘Beammen binne de longen fan de ierde, se binne wichtich foar minsk en bist. Dêrom bin ik der wiis mei dat wy dizze beammen plantsje meie om sa in bijdrage te leverjen oan it miljeu.’

  Verschillende soorten bomen
  Er worden in de projectperiode van twee jaar 12 verschillende soorten bomen geplant. “Het bomenbestand wordt minder kwetsbaar voor ziekten en plagen en daardoor toekomstbestendiger als we verschillende soorten bomen planten. Bovendien komt dit ook de biodiversiteit ten goede.” zegt Theunis Piersma, voorzitter van Iepenwacht Fryslân.

  Bomen in het waddenlandschap
  In totaal worden er in de Waddenregio 2700 bomen geplant, 1350 stuks in Fryslân en 1350 stuks in Groningen. De bomen komen op diverse locaties te staan verspreid bij de door de Iepenwacht aangesloten gemeenten. Particulieren kunnen volgend plantseizoen ook in aanmerking komen voor het planten van bomen op hun erf.

  De stichting Iepenwacht Fryslân is in 2005 opgericht om boomziektes, waaronder de Iepziekte, te bestrijden in de provincie. Iepenwacht Fryslân is samen met de projectpartners Groninger Bomenwacht en Landschapsbeheer Groningen het project ‘Bomen in het Waddenlandschap’ gestart. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en provincie Fryslân, de gemeenten dragen er aan bij door het planten van de nieuwe bomen voor hun rekening te nemen.

 2. Artikel in de Sa!

  Reacties uitgeschakeld voor Artikel in de Sa!

  November 2020 – Een mooi artikel met bomenspecialist Gauke Dam van de SIF in tijdschrift Sa! Dam waarschuwt voor de eikenprachtkever die een serieuze bedreiging vormt ‘eikengemeente’ Opsterland.

  Het interview is hier te lezen.

 3. Iepziekte in Fryslân beheersbaar

  Reacties uitgeschakeld voor Iepziekte in Fryslân beheersbaar

  09/2020 – De aanpak van de Iepenwacht worden steeds bekender; de stichting krijgt regelmatig aanvragen vanuit het hele land om hierover te vertellen. Dit jaar bestaat Iepenwacht Fryslân vijftien jaar. Boomzorg.nl schreef er een mooi artikel over. Daarin werd niet alleen terug-, maar ook vooruitgeblikt! Want hoe goed het ook gaat in Fryslân, de iepziekte moet onder controle worden gehouden, zoals recent ook bleek in Amsterdam waar de ziekte opnieuw hevig de kop op stak.

 4. Start inspecties

  Reacties uitgeschakeld voor Start inspecties

  06/2020 – De SIF start op 15 juni weer met het opsporen van zieke iepen. De inspecteurs gaan hiervoor op pad en zullen alle iepen van de deelnemende organisaties en particulieren controleren op ziekteverschijnselen. Zieke exemplaren zullen kosteloos worden gesaneerd en volgens de richtlijnen afgevoerd. Wanneer u een zieke iep aantreft, kunt u dit ook melden via het formulier op deze website. 

  Met de jaarlijkse controles houdt Stichting Iepenwacht Fryslân de gevreesde iepziekte onder controle. Het uitvalpercentage is dankzij de controles en saneringen het afgelopen decennium teruggebracht tot minder dan 1%. Tegelijkertijd zijn er via diverse herplantprojecten zo’n 14.000 iepen herplant in Fryslân. De organisatie opereert inmiddels ook buiten de provinciegrenzen, in de Noordoostpolder. Ook Rijkwaterstaat en Wetterskip Fryslân zijn aangesloten.

 5. Video ‘tijd voor eerherstel van de iep in Groningen en Fryslân’

  Reacties uitgeschakeld voor Video ‘tijd voor eerherstel van de iep in Groningen en Fryslân’

  In onderstaande video wordt kort verteld over het succesvol afgeronde Waddenfondsproject ‘tijd voor eerherstel van de iep in Groningen en Fryslân’.

 6. Herplant afgerond

  Reacties uitgeschakeld voor Herplant afgerond

  04/2020 – De afgelopen winter zijn de laatste iepen herplant. Dit betekent dat de twee herplantprojecten succesvol zijn afgerond. Lees alles over de resultaten.

 7. Kennismiddag Drachten

  Reacties uitgeschakeld voor Kennismiddag Drachten

  Informatie over duizendknopen, inheemse bomensoorten en de eikenprocessierups

  02/2020 – Op woensdag 26 februari j.l. organiseerde Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) weer een kennismiddag in Drachten. De middag werd goed bezocht door zo’n 30 ambtenaren en bestuurders van de deelnemers aan SIF. Drie interessante sprekers gaven presentaties over invasieve exoten (duizendknopen), inheemse boomsoorten in het buitengebied en de eikenprocessierups.

  Voorafgaand aan de kennismiddag werd ‘s morgens eerst de regioronde gehouden waarbij projectleider Gauke Dam de deelnemers uitleg gaf over de activiteiten van de SIF in 2019. De heer De Roo van de gemeente De Fryske Marren gaf daarna een presentatie over het bomenbeheer in zijn gemeente. Na de lunch ging de kennismiddag van start.

  Aanpak en invloed inheemse soorten

  De heer Jelle Faber van Aequator Groen & Ruimte trapte af met zijn presentatie over het landelijke protocol hoe om te gaan met Aziatische duizendknopen. Deze invasieve exoten zijn een divers probleem waar nog geen gezamenlijk landelijk beleid en dus ook geen goede oplossing voor was. Daarom is er nu een landelijk protocol opgesteld dat voor iedereen vrij te gebruiken is. In dit protocol wordt door middel van verschillende infobladen informatie gegeven over herkenning, communicatie en voorkomen van verspreiding. Kijk voor meer informatie op: bestrijdingduizendknoop.nl/protocol.

  De heer Jitze Kopinga van Kopinga Boomadvies gaf vervolgens een presentatie over het planten van inheemse boomsoorten in het buitengebied.

  Bestrijding eikenprocessierups

  De heer Henry Kuppen, directeur van Terra Nostra, was de laatste spreker. Hij gaf een presentatie over het beheer van de eikenprocessierups in de praktijk. Er zijn verschillende manieren om de rups te bestrijden, maar elke manier heeft zo zijn voor- en nadelen. Ook de resultaten variëren.

  Preventieve bespuiting met nematoden kan bijvoorbeeld onafhankelijk van de bladontwikkeling, wat een voordeel is. Maar de nadelen zijn dat bespuiting binnen 10 dagen noodzakelijk is en het spuiten alleen tijdens de avond/nacht kan plaatsvinden. Het spuiten met nematoden zorgt na 2 behandeling wel voor een reductie groter dan 65%. Preventieve bespuiting met bacteriepreparaat is een andere methode. Dit kan echter alleen wanneer de bladontplooiing groter is dan 40%. Er is echter wel meteen een reductie van meer dan 90% na slechts één behandeling. Reactief/curatief bestrijden heeft nog de meeste nadelen. Met de brandmethode komen de meeste brandhaarden vrij.

  Aanpak lange en korte termijn

  Om de eikenprocessierups goed aan te kunnen pakken, zijn er maatregelen te nemen met effecten op een korte termijn, zoals een beheerplan opstellen, informeren, spuiten, reactief verwijderen en monitoren. Daarnaast zijn er ook maatregelen die zorgen voor effecten op de lange termijn, zoals het omvormen van het bomenbestand naar een diversiteit van soorten en het creëren van geschikte biotopen voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

  Al met al was het een leerzame middag voor alle aanwezigen, waarover tijdens de borrel nog werd nagepraat.

   

 8. Demonstratiemiddag exotenbestrijding

  Reacties uitgeschakeld voor Demonstratiemiddag exotenbestrijding

  06/2019 – Op 18 juni organiseerde SIF een demonstratiemiddag exotenbestrijding. De middag werd goed bezocht door partners van SIF, want exotenbestrijding staat momenteel volop in de belangstelling.

  Deze middag stond in het teken van twee methodes om exoten mee te bestrijden: de heet-watermethode, waarmee houtachtige gewassen kunnen worden geringd en de electrische methode, waarbij de plant wordt geëlektrocuteerd.

  Heet-watermethode
  Theo Portegijs van Natuur & Ruimte heeft een techniek ontwikkeld waarbij door middel van heet water houtachtige gewassen kunnen worden behandeld en waarbij de plant wordt geringd. De bast laat los, waardoor de sapstroom tot stilstand komt. De plant sterft af.

  Elektrische methode
  Jeroen van der Ven van Ramm Equipments heeft deze techniek uit Engeland gehaald en een demonstratie gegeven. Deze elektrische onkruidbestrijder is voor selectieve bestrijding van onkruiden tot in de wortel. De machine stuurt een elektrische lading door de stengel en de wortel van de plant. Door de natuurlijke weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte; de plant wordt als het ware vanuit de wortel gekookt.

  SIF wil speciaal voor deze middag de gemeente De Fryske Marren bedanken voor het verlenen van haar medewerking aan deze interessante middag.

   

   

   

 9. Herplant voor duizenden zieke essen

  Reacties uitgeschakeld voor Herplant voor duizenden zieke essen

  04/2019 – Als gevolg van essentaksterfte verdwijnen de komende jaren tienduizenden essen. Iepenwacht Fryslân wil er populieren, lindes, esdoorns en iepen voor in de plaats planten. Iepenwacht Fryslân wil dit jaar nog beginnen met de herplant van 15.000 populieren, iepen, lindes en esdoorns. Dit ter vervanging van essen, waarvan er de komende jaren ongeveer 80.000 zullen verdwijnen als gevolg van ziekte. In het gebied waar de Iepenwacht actief is staan 100.000 solitaire essen. Verwacht wordt dat zo’n 80 tot 85 procent ziek wordt en zal moeten worden gekapt.

  Omdat er nog geen resistente essen bestaan, worden er diverse vervangende boomsoorten geplant, zegt projectleider Gauke Dam van Stichting Iepenwacht Fryslân. ,,Zo blijft het risico beperkt dat veel bomen gerooid moeten worden als er ziekte ontstaat. De kans op uitval is kleiner als er meerdere soorten staan.”

  gevolg van essentaksterfte verdwijnen de komende jaren tienduizenden essen. SIF wil er populieren, lindes, esdoorns en iepen voor in de plaats planten.

  lees verder in De Leeuwarder Courant .

 10. SIF in het Friesch Dagblad

  Reacties uitgeschakeld voor SIF in het Friesch Dagblad

  04/2019 – Dit jaar is waarschijnlijk het laatste jaar dat de Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) op grote schaal iepen aanplant in de provincie. ,,Ik denk dat we komend plantseizoen de laatste van de 13.000 iepen die we sinds 2005 hebben moeten ruimen wegens de iepziekte gaan neerzetten”, vertelt Gauke Dam van de SIF.

  Lees hier het hele artikel